Akademia CISCO

W szkole działa

Lokalna Akademia CISCO

Po zaliczeniu egzaminów uczniowie uzyskują certyfikat CompTIA A+

IT Essentials: PC Hardware and Software

 

LOGOWANIE

academy-connection

Szkolenia dla uczniów
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Statystyka
Użytkowników : 189
Artykułów : 286
Zakładki : 27
Odsłon : 624059
Wymiana zagraniczna

Do końca sierpnia szkoła prowadzi nabór na zawodowe kursy kwalifikacyjne:

- Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk.

- Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Mechatronik.

- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Zawód Technik Pojazdów Samochodowych.

 

Jest to nowy system kształcenia dla dorosłych określony niedawno rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kursy umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Poprawiony (piątek, 23 maja 2014 08:21)

Więcej…

 

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dobrego zawodu w szkole o wysokim poziomie nauczania, otwartej dla ucznia dbającej o jego wykształcony rozwój przeczytaj tą stronę.

ZSM nr 3 prowadzi kształcenie na poziomie średniej szkoły zawodowej tj. Technikum Mechanicznym nr 17 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17

Technikum Mechaniczne nr 17

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
- technik mechatronik 1a
- technik informatyk 1c
- technik pojazdów samochodowych 1d
- technik spedytor 1d
W każdym zawodzie uczeń uzyskuję dwie lub trzy kwalifikacje po zdaniu egzaminu potwierdzającego daną kwalifikacje.

alt W zawodzie technik mechatronik 1a uczeń uzyskuje trzy kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


 
alt W zawodzie technik pojazdów samochodowych 1d uzyskuje trzy kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów  samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
- oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach projektów unijnych może uzyskać także prawo jazdy kategorii C

alt W zawodzie technik informatyk 1c uczeń uzyskuję trzy kwalifikacje:
- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń  peryferyjnych
- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

alt


W zawodzie technik spedytor 1f uczeń uzyskuję dwie kwalifikacje:

-  Organizacja i nadzorowanie transportu
-  Obsługa klientów i kontrahentów

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17

 

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych 1g
- elektromechanik pojazdów samochodowych 1h
- monter mechatronik 1k

Nauka w ZSZ trwa trzy lata i w każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną lub dwie kwalifikacje.

altW zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, może także uzyskać prawo jazdy kategorii C


altW zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskuję jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, może także uzyskać prawo jazdy kategorii C

altW zawodzie monter mechatronik uzyskuję dwie kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

- - -

Szkoła uczestniczy w programie unijnym wg projektu 9.2. POKL

"Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce"

Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego  i skuteczniejsze kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy.

Uczniowie naszej szkoły bezpłatnie mogą realizować szkolenia, które dają kwalifikacje zawodowe określone programem kursu potwierdzone certyfikatem umiejętności. Dzięki temu uczeń kończąc szkołę posiada nie tylko wyuczony zawód ale także inne kwalifikacje uzyskane w wybranych kursach. Szkolenie na kursach jest bezpłatne, uczestnicy szkolenia otrzymują niezbędny pakiet edukacyjny, w razie potrzeby ubranie robocze, sprzęt ochrony osobistej i inne zabezpieczenia socjalne. Zainteresowanie kursami w naszej szkole jest bardzo duże, wielu uczniów uczestniczy w kilku kursach zdobywając dodatkowe kwalifikacje. Jest to niezmiernie przydatne przy szukaniu zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

- - -

W szkole działa również Lokalna Akademia CISCO w ramach której uczniowie naszej szkoły całkowicie za darmo uczestniczą w szkoleniu i przystępują do egzaminów CISCO.

Po zaliczeniu egzaminów uzyskują certyfikat CompTIA A+

IT Essentials: PC Hardware and Software

Poprawiony (czwartek, 23 kwietnia 2015 08:29)

 

  

 1. Termin składania podań :

- szkoły ponadgimnazjalne (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) – 20 kwietnia 2015 r. – 25 czerwca 2015 r. do godz. 13:00

      

Wymagane dokumenty :

-  szkoły ponadgimnazjalne :

-            podanie – składa do szkoły pierwszego wyboru,

-            poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

-            poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

-            zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( dotyczy technika i ZSZ ) – skierowanie wydaje szkoła

-            2 fotografie

-            laureaci konkursów przedmiotowych   – dyplom lub zaświadczenie

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży :

-            od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14:00 dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej),

-            03 lipca 2015 r. do godz. 11:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

-            do 07 lipca 2015 r. do godz. 15:00kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są potwiedzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

-            08 lipca 2015 r. do godz. 10:00 - ogłoszenie list przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole

-            od 09 lipca 2015 r. do dnia 28 sierpnia 2015 r. – rekrutacja uzupełniająca

 1. Zasady przyjęcia :
  1. złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  2. rekrutację do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się wg rankingu. Sposób punktacji określają wytyczne Małopolskiego Kuratora Oświaty – zarządzenie nr 5/15 z dnia 02 lutego 2015 r.
  3. laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do szkół średnich ponadgimnazjalnych niezależnie od kryteriów wymienionych w pkt. a.
 2. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej .
  1. podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych wewnętrznym zarządzeniem,
  2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego kandydatów przyjętych do szkoły i ogłoszenie list w ustalonym terminie,
  3. ustalenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych, które będą punktowane (język obcy, matematyka, informatyka),
  4. dokonanie rozdziału punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne za osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponad wojewódzkim.
  5. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia komisji.

Wytyczne Małopolskiego Kuratora Oświaty      

§ 4. 1.W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:
 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przyczym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów, przy czymsposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
  1. celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów)
  2. bardzo dobry – 18 punktów
  3. dobry – 15 punktów
  4. dostateczny – 10 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty.
  6. liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym:
   1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
   2. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:

-          laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,

-          laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,

-          finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,

-          finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,

-          laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, atematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje – 6 punktów.

 1. za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów zgodnie z załącznikiem nr 1).
 2. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z .
 5. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech szkół. Wniosek o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych zawiera wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła publiczna nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły - zgodnie z art. 20 zd ustawy o systemie oświaty ( - przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 5. Wykaz konkursów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 3 lit. b niniejszego zarządzenia organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zawiera załącznik nr 2.

§ 6. 1.Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 20t. ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

Poprawiony (czwartek, 26 marca 2015 19:34)

 

Drodzy gimnazjaliści !!!

 

informujemy, że prowadzimy nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia:

 

 

Technik Pojazdów Samochodowych 1d

Technik Mechatronik 1a

Technik Informatyk 1c

Technik Spedytor 1f

alt

Monter Mechatronik

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Poprawiony (piątek, 23 maja 2014 08:25)

 

Gimnazjalisto, wypełnij już dziś podanie o przyjęcie do naszej szkoły.

 

Pobierz podanie

 

 

ZAPRASZAMY

 

---

 

 

Absolwencie, wypełnij już dziś podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 

 

Pobierz podanie

 

 

ZAPRASZAMY

Poprawiony (piątek, 23 maja 2014 08:24)

 
Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt

"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"

 

Opis projektu

Relacja z pierwszego wyjazdu

Zdjęcia

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Karta oceny

 

 

 

1% DLA NASZEJ SZKOŁY

Wpłacając 1% podatku zwiększasz środki placówki poprawiając warunki kształcenia młodzieży.

Wypełnij PIT pamiętając o wpisaniu w rubryce "Cel szczegółowy" nazwę placówki

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 KRAKÓW

Edukacja
patiotyczno - obywatelska
Klub historyczny

Logowanie
Kalendarz

Dzisiaj jest: Sobota
23 Maja 2015
Imieniny obchodzą
Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia,
Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon

Do końca roku zostało 223 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Solidarna szkoła

Grafika losowa
Pogoda