Akademia CISCO

W szkole działa

Lokalna Akademia CISCO

Po zaliczeniu egzaminów uczniowie uzyskują certyfikat CompTIA A+

IT Essentials: PC Hardware and Software

 

LOGOWANIE

academy-connection

Szkolenia dla uczniów
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Statystyka
Użytkowników : 183
Artykułów : 277
Zakładki : 27
Odsłon : 601173
Wymiana zagraniczna

Do końca sierpnia szkoła prowadzi nabór na zawodowe kursy kwalifikacyjne:

- Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk.

- Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Mechatronik.

- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Zawód Technik Pojazdów Samochodowych.

 

Jest to nowy system kształcenia dla dorosłych określony niedawno rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kursy umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Poprawiony (piątek, 23 maja 2014 08:21)

Więcej…

 

  

 1. Termin składania podań :

- szkoły ponadgimnazjalne (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) – 20 kwietnia 2015 r. – 25 czerwca 2015 r. do godz. 13:00

      

Wymagane dokumenty :

-  szkoły ponadgimnazjalne :

-            podanie – składa do szkoły pierwszego wyboru,

-            poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

-            poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

-            zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( dotyczy technika i ZSZ ) – skierowanie wydaje szkoła

-            2 fotografie

-            laureaci konkursów przedmiotowych   – dyplom lub zaświadczenie

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży :

-            od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14:00 dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej),

-            03 lipca 2015 r. do godz. 11:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

-            do 07 lipca 2015 r. do godz. 15:00kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są potwiedzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

-            08 lipca 2015 r. do godz. 10:00 - ogłoszenie list przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole

-            od 09 lipca 2015 r. do dnia 28 sierpnia 2015 r. – rekrutacja uzupełniająca

 1. Zasady przyjęcia :
  1. złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  2. rekrutację do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się wg rankingu. Sposób punktacji określają wytyczne Małopolskiego Kuratora Oświaty – zarządzenie nr 5/15 z dnia 02 lutego 2015 r.
  3. laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do szkół średnich ponadgimnazjalnych niezależnie od kryteriów wymienionych w pkt. a.
 2. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej .
  1. podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych wewnętrznym zarządzeniem,
  2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego kandydatów przyjętych do szkoły i ogłoszenie list w ustalonym terminie,
  3. ustalenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych, które będą punktowane (język obcy, matematyka, informatyka),
  4. dokonanie rozdziału punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne za osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponad wojewódzkim.
  5. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia komisji.

Wytyczne Małopolskiego Kuratora Oświaty      

§ 4. 1.W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:
 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przyczym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów, przy czymsposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
  1. celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów)
  2. bardzo dobry – 18 punktów
  3. dobry – 15 punktów
  4. dostateczny – 10 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty.
  6. liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym:
   1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
   2. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:

-          laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,

-          laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,

-          finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,

-          finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,

-          laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, atematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje – 6 punktów.

 1. za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów zgodnie z załącznikiem nr 1).
 2. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z .
 5. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech szkół. Wniosek o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych zawiera wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła publiczna nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły - zgodnie z art. 20 zd ustawy o systemie oświaty ( - przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 5. Wykaz konkursów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 3 lit. b niniejszego zarządzenia organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zawiera załącznik nr 2.

§ 6. 1.Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 20t. ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

Poprawiony (czwartek, 26 marca 2015 19:34)

 

Drodzy gimnazjaliści !!!

 

informujemy, że prowadzimy nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia:

 

 

Technik Pojazdów Samochodowych 1d

Technik Mechatronik 1a

Technik Informatyk 1c

Technik Spedytor 1f

alt

Monter Mechatronik

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Poprawiony (piątek, 23 maja 2014 08:25)

 

Gimnazjalisto, wypełnij już dziś podanie o przyjęcie do naszej szkoły.

 

Pobierz podanie

 

 

ZAPRASZAMY

 

---

 

 

Absolwencie, wypełnij już dziś podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 

 

Pobierz podanie

 

 

ZAPRASZAMY

Poprawiony (piątek, 23 maja 2014 08:24)

 
Solidarna szkoła

1% DLA NASZEJ SZKOŁY

Wpłacając 1% podatku zwiększasz środki placówki poprawiając warunki kształcenia młodzieży.

Wypełnij PIT pamiętając o wpisaniu w rubryce "Cel szczegółowy" nazwę placówki

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 KRAKÓW

Edukacja
patiotyczno - obywatelska
Klub historyczny

Logowanie
Kalendarz

Dzisiaj jest: Wtorek
31 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Amos, Balbina, Beniamin, Dobromira,
Gwidon, Kirył, Korneli, Kornelia

Do końca roku zostało 276 dni.
Zodiak: Baran
Grafika losowa
Pogoda