Regulamin rekrutacji

 

Termin składania podań :

szkoły ponadgimnazjalne (technikum, branżowa szkoła I stopnia)
 23 kwietnia 2018 r. – 11 czerwca 2018 r.

      

Wymagane dokumenty :

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej - składane jest do szkoły pierwszego wyboru,

- oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy technika i branżowej szkoły I stopnia) ( skierowanie wydaje szkoła)

- 2 fotografie

- laureaci konkursów przedmiotowych (dyplom lub zaświadczenie)

 

 

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży :


od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. 

dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej),

 

29 czerwca 2018 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły,


 
od 29 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, które dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

 

do 09 lipca 2018 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 

- 10 lipca 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 

od 11 lipca 2018 r. do dnia 21 sierpnia 2018 r.

rekrutacja uzupełniająca

 

22 sierpnia 2018 r.

wyniki rekrutacji uzupełniającej

 

Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna ustala punktowane wybrane zajęcia edukacyjne:
- język polski
- język angielski
- matematyka
- informatyka

 

W przypadku przeliczenia na pkt ocen z zajęć edukacyjnych o których mowa w §4 wyżej wymienionego rozporządzenia:
- celujący – 18 punktów
- bardzo dobry – 17 punktów
- dobry – 14 punktów
- dostateczny – 8 punktów
- dopuszczający – 2 punkty