Termin składania podań :

szkoły ponadgimnazjalne (technikum, branżowa szkoła I stopnia)
 24 kwietnia 2017 r. – 12 czerwca 2017 r.

      

Wymagane dokumenty :

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej - składane jest do szkóły pierwszego wyboru,

- poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

- poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy technika i branżowej szkoły I stopnia) – skierowanie wydaje szkoła

- 2 fotografie

- laureaci konkursów przedmiotowych   – dyplom lub zaświadczenie

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży :


- od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.  dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej),

30 czerwca 2017 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły,
 
do 30 czerwca 2017 r. do 03 lipca 2017 r.  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kanydatów zakwalifikowanych, które dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

do 05 lipca 2017 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

- 07 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

od 10 lipca 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca

28 sierpnia 2017 r. – wyniki rekrutacji uzupełniającej

 

Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania tekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniająceg na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Szkolna komisja rekrutacyjna ustala punktowane wybrane zajęcia edukacyjne:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- informatyka
- geografia

W przypadku przeliczenia na pkt ocen z zajęć edukacyjnych o których mowa w §4 wyżej wymienionego rozporządzenia:
- celujący – 18 punktów
- bardzo dobry – 17 punktów
- dobry – 14 punktów
- dostateczny – 8 punktów
- dopuszczający – 2 punkty.

 

 

 

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny