REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 


1.    Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Korzystając z księgozbioru, czytelnik jest zobowiązany do okazania legitymacji bibliotecznej i szkolnej.

3. Legitymacja biblioteczna jest wydawana na cały okres nauki. W przypadku jej zgubienia, czytelnik ponosi koszt wyrobienia następnej.

4. Jednorazowo można pożyczyć dwie książki na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.

5. Czytelnik może uzyskać prolongatę książki, jeżeli nie ma na nią zamówień.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Prośby uwzględnia się w kolejności  zgłoszenia.

7. Czytelnik  odpowiada materialnie za wypożyczone książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest odkupić takie same pozycje lub wskazane przez  nauczyciela bibliotekarza.

8. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książki, naliczana jest kara pieniężna w wysokości uchwalonej przez Radę Pedagogiczną (zgodnie z ustawą o bibliotekach).

9. Z końcem każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.

10. Księgozbiór podręczny tzn. encyklopedie, słowniki, leksykony itp. jest udostępniany tylko w czytelni.

11. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

 
REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM IMFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

1. ICIM służy uczniom jako warsztat informacyjny. Komputer z jego oprogramowaniem wykorzystywany może być tylko w celach edukacyjnych.

2. Zabrania się tzw. czatów, zapisywania na dysk plików, które mogą być zawirusowane, wysyłania SMS-ów, grania, używania komunikatorów, instalowania innych programów.

3. Centrum czynne jest w godzinach pracy wypożyczalni.

4. Z Centrum mogą korzystać uczniowie i pracownicy  Szkoły, którzy mają identyfikatory biblioteczne.

5. Z Centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

6. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, temat poszukiwań i program, z którego uczeń korzysta), co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ICIM.

7. Na czas korzystania z Centrum należy pozostawić bibliotekarzowi identyfikator biblioteczny.

8. Korzystający z Centrum odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

9.    Przy stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

10. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat.

11. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z Centrum czas pracy przy komputerze może być ograniczony.

12. Stanowisko komputerowe można zarezerwować z jednodniowym wyprzedzeniem.

13. Dyskietki oraz inne nośniki powinny być sprawdzone przed użyciem programem antywirusowym.

14. Do ICIM nie należy wnosić jedzenia i picia. Obowiązuje tam cisza i zakaz używania telefonów  komórkowych

15. Zabrania się włączania i wyłączania urządzeń do/z sieci elektrycznej.

16. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.

17. Użytkownicy Centrum powinni posiadać podstawową wiedzę obsługi komputera.

18. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas.