Opis bibliograficzny

Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?   Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Podając dane bibliograficzne - zachowujesz prawa autorskie!

Co to jest BIBLIOGRAFIA?

Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein - pisać, opisywać 
Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
•  PN-ISO 690: 2002 - Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
• PN - ISO-2:1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne  i ich części.

________________________________________

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane  w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.
Literatura podmiotu - czyli spis tekstów, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy
Literatura przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)

________________________________________
OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI


Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.
Przykład:
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1. 

Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!
Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - Stosuj je konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym:
Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

Autor:

Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. "Lutosławski W." - to: Lutosławski Wincenty czy Witold?
Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek  i in.
Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech - podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. 
Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją, opis rozpoczynamy od tytułu.
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. 

Tytuł:

Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...)
Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! - Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu.

Wydanie:

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy!  Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5  popr. uzup. zm. skr. 

Miejsce wydania:

To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych.

Wydawnictwo:

Można skracać nazwę wydawcy Np.:
•    PWN zamiast 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
•    Ossolineum zamiast 
Zakład Narodowy im Ossolińskich
•    WSiP zamiast 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania:

To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: [ok. 2006].
Numer ISBN:
ISBN - ang. International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki
- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce:  o kraju: 83 - Polska 
o wydawcy: 02 - WSiP i o książce.
Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1978. Jeśli go nie ma w książce - ten element opisu pomijamy.
Krajowe Biuro ISBN informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienia się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe. Numery są poprzedzone prefiksem 978.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej:
Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:
Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Wyd. 3 poszerz., Cz. 1. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00395-4.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki: 
Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio - dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.
Przykład:
Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-7052-804-X.  Ekspresjonizm, s.70-92.

Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.
Lipska Ewa: Ja. Kraków: Wyd. Literackie, 2004. ISBN 83-7889-57-67. A jednak miłość, s. 41. 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  fragmentu (rozdziału) książki Z  PRACY ZBIOROWEJ:
Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.
Przykład 1:
Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224.
Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów:
Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza. 1999. ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  WSTĘPU do książki:
Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp.
Przykład:
Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. Warszawa: MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV.

________________________________________

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.
Przykład:
Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24.

Opis bibliograficzny RECENZJI:
Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie, Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.
Przykład:
Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 32, s. 11.

Opis bibliograficzny WYWIADU: 
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm.  przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. "Tytuł czasopisma" rok, numer, numery stron.
Przykład:
Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. "Polityka" 2004, nr 3, s. 58- 59.

________________________________________


OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:

Książka na płycie CD-ROM:
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

Książka w Internecie:
Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online]. [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie:
http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm. 


Strona www:
Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie:: http://www.ap. krakow.pl/whk/.
Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: "Konspekt" 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726.

________________________________________
OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury):
Jak opis rozdziału z książki:
Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław: Ossolinem,1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FILMU:
Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986