Konkurs dla uczniów "Poznaj swoje prawa w pracy"

 

W konkursie "Poznaj swoje prawa w pracy", mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których nauczyciele uczestniczą w programie "Kultura bezpieczeństwa"  Z naszej szkoły w programie uczestniczy
nauczyciel przedsiębiorczości, dlatego do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 2-4
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.
https://krakow.pip.gov.pl/pl/f/v/106165/Regulamin%20404B-2014%202015.pdf
https://krakow.pip.gov.pl/pl/f/v/106615/konkurs%20baza%20pytan.pdf

 

"Postaw na Słońce”

Szczegóły

 


Weź udział w XLX® i zostań przedsiębiorcą!

Od 1.01.2010r. Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców realizuje jako Partner, we współpracy z Instytutem Przedsiębiorczości PRYMUS sp.j., projekt pn. "Weź udział w XLX® i zostań przedsiębiorcą", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą i zakłada 3 instrumenty wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych:
wsparcie szkoleniowo-doradcze;
przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
wsparcie pomostowe kapitałowe i doradcze.
Projekt zakłada również w swych działaniach wykorzystanie Kreatywnych Warsztatów Przedsiębiorczości XLX - gry symulacyjnej. XLX to skrót od ang. Xpert-Learning-Xperience, co po polsku oznacza Ekspert-Nauka-Doświadczenie. Warsztaty XLX stanowią symulację etapu wystartowania nowej firmy. Jest to innowacyjne narzędzie do tworzenia wśród uczestników świadomości, dotyczącej ich osobistych i ekonomicznych możliwości jako przedsiębiorców. Warsztaty ukazują, jakie szanse stania się przedsiębiorcami mają uczestnicy, jeśli ich kompetencje zostaną dalej rozwinięte. W połączeniu z auto-testem, umożliwiają rozwinięcie umiejętności przywództwa i pracy zespołowej. Uczestnicy zostają podzieleni na 4 grupy (symbolizujące 4 firmy) i w czasie zajęć uczą się przekształcać teoretyczny pomysł na biznes w realistyczny plan, działając w środowisku opartym na konkurencji, pod presją czasu czy zagrożenia utratą finansów. Zmierzają się z różnymi aspektami świata biznesu, poczynając od pomysłu na produkt/usługę, aż po marketing, HR i finanse.
Z naszej szkoły udział biorą uczniowie klas 2d i 2e:
Paweł Malinowski
Bartosz Gulis
Grzegorz Komenza


Żółte motyle w kapuście


 Projekt „Żółte motyle w kapuście” ma charakter promocji kwestii ekologicznych. Tytuł ma nawiązywać do tego aby korzystać ze środowiska i jednocześnie nie degradować go. Celem jest obudzenie świadomości ekologicznej pośród uczestników. Nasze dzisiejsze zachowania mają ogromny wpływ na to jak będzie wyglądać środowisko naturalne za kilka lat. Dzięki projektowi młodzież ze szkół średnich poszerzy wiedzę i zmieni postrzeganie na otaczającą rzeczywistość. Ponadto zobaczy jak wiele od nich zależy i jak wiele mogą zmienić.
Projekt składa się z dwóch etapów. Razem tworzą one komplementarną całość. Ponadto realizacja obu etapów pozwala na wdrożenie projektu w otaczającą rzeczywistość.
Pierwszy etap to konkurs dla uczniów ze szkół średnich. Do realizacji projektu zostanie wybranych 25 placówek z miasta Kraków. Przewidywane są dwie ścieżki realizacji projektu konkursowego. Jest to ścieżka indywidualna oraz ścieżka grupowa. Ścieżka indywidualna oznacza, że uczeń samodzielnie podejmuje realizacje zadania konkursowego, natomiast ścieżka grupowa przewidziana jest dla grup w składzie od 4 do 10 osób z jednej klasy.
Przesłane prace zostaną poddane ocenie. Pod uwagę przy ocenie projektu będzie brana kreatywność i innowacyjność przedstawionego rozwiązania i poziom merytoryczny. Szczegóły dotyczące oceny prac w każdej kategorii zostaną określone w regulaminie. Powstanie on przy współpracy zespołu projektowego oraz komisji ekspertów.
W pierwszym rzędzie oceny dokonają członkowie zespołu projektowego. Dokonają wyboru 10 najlepszych prac w każdej kategorii. Następnie komisja ekspertów w składzie, której będą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele State Street Bank dokonają wyboru jednej najlepszej pracy w każdej kategorii.
Drugim etapem projektu jest realizacja gali podsumowującej. Podczas gali odbędzie się prezentacja zwycięskich projektów, wręczenie nagród oraz wystąpienia zaproszonych gości. Na wydarzenie podsumowujące zaproszeni będą przedstawiciele wszystkich drużyn (po 3 osoby z drużyny: kapitan i dwóch pomocników) oraz trzy pełne zwycięskie drużyny ze ścieżki grupowej. Zaproszeni zostaną również wszyscy uczestnicy biorący udział w indywidualnej ścieżce. Zwycięzcy zaprezentują swoje prace konkursowe. Rozwiązania finałowe przygotowane przez uczniów będą zaprezentowane przed odbiorcami tych pomysłów. Na galę zostaną zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele podmiotów, których podejście ekologiczne było analizowane przez uczniów. Dzięki temu młodzi ludzie zobaczą, że to co robią może być dla kogoś użyteczne. Ponadto projekty będę gotowe do realizacji i będą autorskimi projektami młodych ludzi, którzy mają nowe spojrzenie na rzeczywistość, pozbawione panujących schematów. Planowane jest 150 uczestników podczas gali podsumowującej.
Grupy oraz osoby realizujące projekt indywidualnie mogą uzyskać nagrodę dodatkową. Wystarczy, że podczas realizacji projektu (od 3 września do 31 października) będą umieszczać na instagramie zdjęcia oznaczając profil organizatorów: @zolte.motyle. Zdjęcia powinny przedstawiać proces przygotowywania projektu. Przykładowo: zdjęcia z osobami z którymi przeprowadzają uczniowie wywiady, jak pracują w grupie, podczas prób, itp. Dodatkowo w regulaminie uczestnictwa zostanie określone, ze za publikację niestosownych zdjęć grozi dyskwalifikacja.
Następnie10 najlepszych zdjęć wyłonionych przez organizatorów zostanie umieszczona na Facebooku. Zostaną poddane pod głosowanie wirtualnej społeczności poprzez klikanie ‘Like’ pod wybranym zdjęciem. Nagrodą za zwycięskie zdjęcie jest kijek do selfie.
Wszystkie przegotowane prace zostaną zebrane w publikacji online. Zostanie ona rozesłana do partnerów, gości gali, jury, szkół biorących udział w projekcie oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej.
Zapraszamy na nasze konto na Instagramie: https://instagram.com/zolte.motyle

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Projekt realizowany w partnerstwie ze State Street Bank


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 


Punktacja dla członków Klubu Impuls:
Udział w olimpiadzie – 25 punktów
Laureaci III etapu – dodatkowe 75 punktów, za każdego dodatkowego ucznia danego opiekuna w gronie laureatów III stopnia +25 punktów
Laureaci II etapu – 30 pkt (niezależnie od liczby uczniów opiekuna)
W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy". Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) będą miały formę zarówno pisemną, jak i ustną.
Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w szkołach na terenie całego kraju 4 listopada 2015 r. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 8 stycznia 2016 r. w 17 Komitetach Okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w Olimpiadzie pogłębiają swoją wiedzę ekonomiczną w zakresie podstaw ekonomii, finansów i bankowości, podstaw przedsiębiorczości, elementarnych zasad rachunkowości, elementów prawa gospodarczego, ekonomiki przedsiębiorstw oraz analizy ekonomicznej. Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma wymiar nie tylko naukowy – kształtuje w młodzieży również odpowiednie postawy, takie jak systematyczność, dokładność, rzetelność oraz szlachetną rywalizację. Praktycznie wszyscy laureaci i finaliści podejmują, po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, studia wyższe. Zdobytą wiedzę i doświadczenie z powodzeniem wykorzystują na kolejnych stopniach edukacji oraz w przyszłej pracy zawodowej.
30 września 2015 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Więcej o projekcie na stronie www.owe.pte.pl

 


Olimpiada Przedsiębiorczości


 Punktacja dla Członków Klubu Impuls:
Udział w olimpiadzie – 25 punktów (niezależnie od liczby uczniów)
Laureaci III etapu (laureaci eliminacji centralnych) – dodatkowe 75 punktów, za każdego dodatkowego ucznia danego opiekuna w gronie laureatów III stopnia +25 punktów
Laureaci II etapu – 30 pkt (niezależnie od liczby uczniów opiekuna)
Głównym celem projektu jest propagowanie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży w Polsce. Olimpiada łączy różne cele szczegółowe:
uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym;
rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;
doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;
tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej;
lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny;
zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim. Hasłem XI edycji Olimpiady jest „Nowe przewagi konkurencyjne – technologia, informacja, społeczność".
Hasło to dotyczy przede wszystkim następujących, wzajemnie powiązanych obszarów:
przewag związanych z technologiami zmieniającymi różne obszary przedsiębiorstwa (ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji cyfrowej i nowych modeli e-commerce),
wykorzystania informacji w kreowaniu przewag konkurencyjnych (systemy zarządzania, Big Data),
marketingu internetowego, prosumpcji i współczesnych sposobów budowania relacji z klientami.
Rekrutacja uczniów do Olimpiady odbywa się za pośrednictwem szkół, które rejestrują ich do zawodów. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w okresie 1-31 października 2015 r.
Zawody wyłaniają 25 laureatów. O miejscu na liście decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w finale. Pozostali uczestnicy finału w liczbie 25 osób, zyskują tytuł finalisty. Więcej informacji o projekcie na stronie www.olimpiada.edu.pl.

 


Laptop na bank

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na bank", organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów.

Zadaniem uczestników będzie:

 • Rozwiązanie testu ekonomiczno-informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RCRE;

 • Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o podstawę programową oraz zasoby edukacyjne umieszczone na www.nbportal.pl

 • Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań;

 • Wykazanie się znajomością zagadnień IT – podstawa programowa szkoły ponadgimnazjalnej.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. I etap – eliminacje (test online) w dniach 2-5 listopada 2015 r.;

 2. II etap – półfinał (test online) – 20 listopada 2015 r.;

 3. III etap – finał – 17 grudnia 2015 r. w Centrali NBP w Warszawie.

 

Punktacja dla członków Klubu IMPULS:

za udział w konkursie – 25 pkt.

  • za zajecie I m-ca – dodatkowe 75 punktów

  • za zajęcie II m-ca – dodatkowe 50 punktów

  • za zajęcie III m-ca – dodatkowe 25 punktów


Platforma edukacyjna / Geografia XXI wieku, klasa 1:
 • Zeszyt ćwiczeń dostępny online w wersji interaktywnej.

 • Możliwość systematycznego monitorowania postępów ucznia przez nauczyciela i rodziców.

 • Doskonały pomysł na pracę w domu lub w klasie (pracowni komputerowej).

Dzięki platformie edukacyjnej uczeń:

- lepiej zapamiętuje treść lekcji

- uczy się z przyjemnością korzystając z przyjaznego dla siebie medium- Internetu

- może odrabiać zadania w domu, także w przypadku choroby

- platforma działa 24 godziny na dobę, to ogromne ułatwienie dla uczniów

Jak skorzystać z platformy interaktywnej „Geografia XXI wieku”?

- Uczniowie otrzymują kod, umieszczony w formie karty-zdrapki w zeszycie ćwiczeń.

- Aby korzystać z Platformy uczeń będzie musiał wejść na podany mu link i wpisać kod klasy otrzymany od nauczyciela oraz unikatowy kod dostępu z zeszytu ćwiczeń.


 

 

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych